ATINA Doček Nove 2020 Godine

 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
BUS + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
6 DANA AUTOBUSOM

Atina – kolevka zapadne civilizacije je glavni i najveći grad Grčke. Današnji grad predstavlja i kosmopolitski centar, dok je starogrčka
Atina bila moćni grad-država i poznati filozofski centar. Atina je jedan od najstarijih svetskih gradova, a ime je dobio po boginji Atini,
zaštitnici grada. Za Atinu se može reći da je grad mitova, grčkih bogova i mesto gde se može spojiti nespojivo, gde mašta postaje lepša
strana stvarnosti…..

1. DAN putovanja ( 29.12. nedelja ): BEOGRAD – ATINA.
Sastanak grupe u 16.45 ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “ , sa
predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve ulice
( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 17.30 časova Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju sa kraćim usputnim
odmorima.
2. DAN ( 30.12. ponedeljak ): ATINA.
Dolazak u Atinu u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom (Trg Omonija, Trg Sintagma gde se nalazi
Parlament i straža Evzona, Olimpijski stadion, Zevsov hram, Hadrijanova vrata, Bajronov spomenik, Nacionalna biblioteka, univerzitet).
Nakon razgledanja slobodno vreme do smeštaja u sobe (po hotelskim pravilima oko 15 časova) . Slobodno popodne. NOĆENJE.
3. DAN ( 31.12. utorak ): ATINA – ARGOLIDA – ATINA.
Slobodno vreme ili fakultativni celodnevni izlet za ARGOLIDU. Vožnja do Korintskog kanala, kraća pauza uz šetnju i razgledanje
kanala. Nastavak putovanja za EPIDAURUS (svetilište boga Asklepija), obilazak antičkog pozorišta iz IV veka p.n.e, čuvenog po svojoj
akustičnosti. Nastavak putovanja do NAFPLIONA – jedan od najlepših gradova Peloponeza, poznat i kao grad tri tvrđave
(srednjovekovna tvrđava “ Palamidi “, drevna tvrđava “Akronavplia”, otomanska “ Bourtzi “). Pešačko razgledanje centra grada i
slobodno vreme za kraći odmor. Nastavak putovanja i dolazak u MIKENU. Kraći odmor uz obilazak Mikene sa razgledanjem čuvenih
Lavljih vrata, grobnica, Artrejeve riznice, ostataka kiklopskih zidina. Povratak u Atinu. U večernjim satima, individualni doček Nove
godine. SREĆNA NOVA GODINA!!! NOĆENJE.
4. DAN ( 01.01. sreda ): ATINA – SUNION – ATINA
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti (predlažemo šetnju po najstarijem i najlepšem delu Atine – Plaki, Atinskim
bulevarima, istorijskim delom Atine…..) ili mogucnost organizovanja popodnevnog fakultativnog izleta do rta SUNION (najjužnija
tačka Atike i najromantičnije arheološko nalazište – Posejdonov hram i uživanje u veličanstvenom zalasku sunca). Povratak u Atinu.
NOĆENJE.
5. DAN ( 02.01. četvrtak ): ATINA – BEOGRAD
Nakon doručka, odjava iz hotela. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak AKROPOLJA (antičko svetilište posvećeno boginji Atini
zaštitnici grada, po kojoj je grad dobio ime i obilazak antičkog lokaliteta na kome se nalaze Parthenon, Erehtejon, Propileji…). Sastanak
putnika u 13.30h na dogovorenom mestu. Polazak za Beograd. Noćna vožnja sa kraćim pauzama.
6. DAN ( 03.01. petak ): BEOGRAD.
Očekivano vreme dolaska u Beograd u prepodnevnim satima (oko 10 časova), u zavisnosti od uslova na putu i graničnih prelaza.
CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
POLAZAK 29. decembar
Hotel Oscar 3*  179 EUR

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika , kod ulaska na
perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu,
obezbeđenu od strane agwncije, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna
cena peronske karte iznosi 180 din.)

Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u
suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do  79 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski,
platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 3 mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se
deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja,
a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane
i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, panoramsko razgledanje Atine, tri noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u dvokrevetnim ili
dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost
da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), obaveznu gradsku
komunalnu taksu koja iznosi 1,5 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – GOLDEN WAY TOURS), individualne
troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je
inopartner Golden Way Tours – 56, Perikleous Str.15561 Holargos, Athens, Greece). Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u
programu. Po ovom programu ne postoji mogućnost korišćenja sopstvenog prevoza.
Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana u prepodnevnim
satima .
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu od 560.70 din sa osiguranom sumom do 30.000 EUR –
Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R
Srbiji), bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost
pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo,
vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće
zaključiti naknadno. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate
aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
POPUSTI I DOPLATE: Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi 89€ i odnosi se na oba hotela. Dete od 0 – 11,99 godina u sobi sa
dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 10 % na cenu aranžmana.

Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već
zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate
administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno
troškova.
FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: ARGOLIDA – 45 €,

AKROPOLJ u
(cena ukljucuje ulaznicu za obilazak arheoloskog nalazista i njegove padine bez muzeja )– 30 €,

SUNION – 15 € . Cena fakultativnih izleta zavisi od
broja prijavljenih putnika, a za fakultativne izlete neophodan minimum od 25 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna
je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Cena izleta obuhvata prevoz autobusom, ulaznice (osim za Sunion, plaćanje ulaznice
na licu mesta 4 eura, u slučaju da je lokalitet otvoren) i vođenje.

CENA PAKET IZLETA (obuhvata obilazak AKROPOLJA, ARGOLIDE i SUNIONA) iznosi
80 € po osobi.

Cena PAKET IZLETA uključuje autobuski prevoz do navedenih lokaliteta koje obuhvata paket i vođenje. Prijave i plaćanje izleta vrše se
na licu mesta predstavniku agencije inopartnera.
NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog
poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po
osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u
obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok
važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se
putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU
u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće
putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u
programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru
putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i
servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću
situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja
tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije
programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti
od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa
istog.
Hotel OSCAR 3*- gradski hotel, lociran u širem centru Atine, u blizini železničke i metro stanice Larisis, na desetak minuta hoda do trga Omonia. U
sklopu hotela nalazi se bar na krovu hotela (otvoren tokom letnjih meseci), restoran, konferencijska sala, bazen na krovu hotela (otvoren tokom
letnjih meseci). Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWC-om, TV-om, klima uređajem i telefonom, balkon ili terasu
tipične za gradske hotele. Usluga: noćenje sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje). www.oscar.gr
Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela
koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju.
Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre
datuma polaska. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

a uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.