ISTANBUL 

Omiljeni grad mnogih od nas.

Istanbul je jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Leži na Bosforu koji odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i konačno kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju građevinu Aja Sofiju koju je u 6 veku podigao imperator Justinijan i koja je služila kao najveći hrišćanski hram na svetu. Danas je najpoznatiji muzej u Turskoj.

TERMIN PUTOVANJA  29.12.2021.-03.01.2022

HOTEL 3*105 EUR    PROMO CENA

HOTEL 4* 119 EUR     PROMO CENA

1.DAN: KRALJEVO –ISTANBUL-29.10.2021.Polazak iz Čačka (Preljina) u 16h,Kraljeva-autobusko stajaliste na Keju oko 17h .Nastavak puta ka Nisu-ulazak putnika iz Nisa u dogovoreno vreme kod bivseg Tempa.
Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima .

2.DAN:ISTANBUL. -30.12.2021.Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima.Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog vodiča: staro jezgro Istanbula, Zlatni rog,obilazak modernih kvartova Istanbula: centar grada Taksim i Bejolu, Bosfor , palata Dolmabahče….Fakultativni odlazak na pesačku turu-dzamija Sulejmanijasa stručnim vodičem.Slobodno vreme za šoping -Kapali čaršija.( bazar sa preko 4.000 radnji) .Istanbul je najpopularnija šoping destinacija, a orjentalna strast za trgovinom se ovdeprikazuje u svoj svojoj raskoši.Pravo mesta za šoping je Kapali čaršija(jedan od prvih tržnih centara Evrope), gde se prepliću ponuda nakita, keramike (karakteristične plave boje) i tekstila. Smestaj u hotel. Noćenje.
3.DAN:ISTANBUL-31.12.2021.Doruĉak. Slobodno vreme ilifakultativniizletdoPrinĉevskihostrva–arhipelagoddevetostrvakojasenalazeuMramornommoru.
Prinčevska
ostrva
danas
predstavljaju
jednu
odtur
ističkihatrakcija.
Naostrvimajezabranjenaupotrebamotornihvozila,aosnovnividprevoznogsredstvasukonjskezaprege.SlobodnovremezaindividualnuproslavuNovegodineunekomodrestoranailinaTaksimtrgu.Noćenje.
4.DAN:ISTANBUL-01.01.2022.Kasni doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativno dnevno krstarenje Bosforomuz razgledanje grada: Zlatni Rog –najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmebahče palata, poslednje sedište sultana , Bešiktaš –kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumeni hisar-čuvena vizantijska tvrĎava, Jedi kule ( sedam kula) , Devojačka kula, Jildiz palata….Nakon krstarenja , odlazak u kvart grada Fener iposeta Vaseljenskoj patrijaršiji. Nakon toga , fakultativni obilazak Dolmebahĉe palate, poslednje sedište sultana. U večernjim časovima fakultativni odlazak na Tursko veče u nacionalni restoran sa muzikom-repriza Nove godine. Povratak u hotel. Noćenje.
5.DAN:ISTANBUL-02.01.2022.Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ilifakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada ( GRAND TURA): Čemberlitaš –stub sa obručima iz vizantijskog perioda , Hipodrom , Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije , Plava dţamija–jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija–nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata–sedište osmanske imperije. Planiran povratak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
6.DAN:KRALJEVO -03.01.2022.Dolazak u Kraljevo u ranim jutarnjim časovima, oko 6h, sve u zavisnosti odzadržavanja na graničnim prelazima.Kraj programa.
ARANŢMAN OBUHVATA:
autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, A/C)
smeštaj u Istanbulu, u izabranom hotelu 3*ili4* uIstanbulu1/2 ili 1/3 standardnim sobama, na bazi3 noćenjasa doručkom /švedski sto
obilaske prema programu putovanja ( Istanbul –panorama grada )
usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
troškove organizacije putovanja
ARANZMAN NE OBUHVATA:
fakultativne izlete i ulaznice,
meĎunarodno zdravstveno osiguranje ( može se uplatiti u agenciji )
individualni troškovi

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate(bez ulaznice ua Top Kapi palatu)-20€-obilazak sa lokalnim vodicem
Tursko veče –35€
Krstarenje Bosforom sa Vaseljenskom patrijaršijom –20 €
Dolmebahče palata –30 €
Dzamija Sulejmanija-10€
Prinčeva ostrva-25€
NAĈIN PLAĆANJA: -30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja;-30% prilikom rezervacije, ostatak ĉekovima do 15.03. 2022. godine(čekovi se deponuju u agenciji prilikom rezervacije-svi čekovi datumirani svakog 15-og u mesecu);
-Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate
.POPUSTIZA DECU:* Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od20€,ima svoje mesto u autobusu, I sopstveni ležaj*
Deca do 6 godina , u pratnji dve punoplative osobe , u zajedničkom ležaju, plaćaju 40 €, (cenu karte).
*Deca do 12 godina ostvaruju popust 10 € na cenu aranžmana, imaju sopstveni ležaj i sedište u autobusu
.DOPLATEZA SEDISTA I JEDNOKREVETNU SOBU: *Doplata za dodatno sedište u autobusu iznosi 40 €*
Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviĎena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
Svaki dodatni kofer se plaća 20 €.*
Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta za prva tri reda važi doplata 10 €*
Doplata za 1/1 sobu je 60 €
OPIS HOTELA:Nalazi se u starom istorijskom jezgru (Laleli, Aksaraj…), u trgovačkoj i turističkoj zoni, u blizini Kapali čaršije. U hotelu je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu i zasebno kupatilo, TV.U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje ikafe bar.-U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu. Tačni nazivi hotela biće poznati 7 dana pre početka putovanja.
NAPOMENA* U sluĉaju zatvaranja granica ili uvoĊenja obaveznog PCR testa, uplaćen novac se vraća u celosti.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise odbroja prijavljenih putnika.Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
*Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. *Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviĎenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
*Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.*U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
*Putnici koji nisu državljaniSrbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
*VAŢNO OBAVEŠTENJE : PASOŠIDRŢAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI PUTUJU U TURSKU MORAJU IMATI ROK VAŢENJA MINIMUM 6 MESECI OD DANA IZLASKA SA TERITORIJE TURSKE. *ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA
.Organizator putovanja nijeovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. *Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podreĎeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle,za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje meĎuputnicima i osećaj kolektivizma.*Mole se putnicida vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarimau toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviĎenih okolnosti.*
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja,  Licenca A15 OTP 14/2021 od 24.02.2021.Organizator: T. poseduje garanciju putovanja u visini od 100.000 eura, za Licencu A15, kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeĎuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeĎuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su odreĎene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 50-805-0162249.6 od 02.02.2021.godine .GARANT: HALKBANK a.d. Beograd, Milutina Milankovića 9e, RS-11070 Novi Beograd MB: 07601093, PIB: 100895809PRIMALAC GARANCIJE: ASOCIJACIJA NEZAVISNIH TURISTIČKIH AGENCIJA SRBIJE (ANTAS), Beograd, Balkanska 28, RS-11000 Beograd, MB: 28024908, PIB:106798569Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima putovanja.) Cenovnik br.1,

da ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima putovanja.) Cenovnik br.1, od 29.10.2021.god